Etický kodex

Etický kodex


Etický kódex pracovníkov Realitného centra LIMAXREAL

Realitné centrum LIMAXREAL Liptovský Mikuláš ako spoločnosť poskytujúca služby v  oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami sa pripája k tomuto etickému kódexu, ktorého úlohou je presadzovať základné princípy a hodnoty, ktoré sú podstatnou súčasťou profesionálnej výbavy každého realitného makléra.

I. Poslanie etického kódexu

Etický kódex predstavuje komplex základných hodnôt, princípov a pravidiel správania sa realitného makléra pri vzťahu s klientom v oblasti sprostredkovania kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, ktorý LIMAXREAL realitná kancelária Liptovský Mikuláš presadzuje pri svojom pôsobení.

Všetci pracovníci Realitného centra LIMAXREAL, ktorí poskytujú služby v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami (ďalej len “realitní makléri”) sa záväzne riadia týmto Etickým kódexom.

II. Realitný maklér vo vzťahu s klientom

 1. Maklér vykonáva svoje povolanie zodpovedne a čestne v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Maklér koná vždy vo vlastnom mene a svoje služby poskytuje odborne, svedomito a dôveryhodne.
 2. Maklér sa  správa vždy a za každých okolností tak, aby si udržal dôveru tých, s ktorými prichádza pri práci do kontaktu.
 3. Maklér je povinný rešpektovať všetky všeobecne záväzné právne predpisy a ustanovenia platné v Slovenskej republike.
 4. Maklér je odborne na patričnej úrovni a v záujme zvyšovania svojej odbornosti sa sústavne stará o svoje vzdelávanie a odborný rast.
 5. Maklér sa pri poskytovaní služieb zasadzuje o napĺňanie cieľov klientov; uprednostňuje záujmy klientov pred svojimi záujmami.
 6. Maklér pri komunikácii s klientmi vystupuje vždy slušne a zachováva jasné vzťahy. Maklér nezakrýva svoju identitu a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba (súkromný záujemca).
 7. Informácie o nehnuteľnosti poskytované tretím osobám musia byť pravdivé, overené a aktuálne.
 8. Maklér musí pri vykonávaní činnosti udržiavať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať obchodné tajomstvo, nesmie najmä prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojich klientov alebo spolupracovníkov, a to minulých aj  súčasných, alebo použiť takú informáciu bez ich výslovného zvolenia alebo v ich neprospech.
 9. Maklér uplatňuje korektný a  nestranný prístup ku svojim klientom. V prípade konfliktných situácií sa prejavuje ako mediátor, ktorý sa snaží spolu s klientmi nájsť pre ich obchodný prípad najvhodnejšie riešenie.

III. Spolupráca s inými maklérmi

 1. Pri spolupráci s inými realitnými maklérmi si maklér vždy na začiatku spolupráce dohodne pravidlá spolupráce a stanoví oblasti zodpovednosti jednotlivých realitných maklérov.
 2. Maklér zabezpečí dohodu o spolupráci s iným maklérom, ktorá stanoví podmienky odmeňovania osôb zúčastnených na obchodnom prípade.

IV. Poskytovanie služieb realitných maklérov

Maklér je povinný:

 1. informovať klienta o rozsahu poskytovaných služieb, ktoré poskytuje a o odplate, ktorá je s týmito službami spojená. Taktiež je povinný klienta informovať o celkovej nákladnosti obchodného prípadu a o správnych poplatkoch a iných nákladoch, ktoré nie sú v odplate sprostredkovateľa zahrnuté,
 2. pravidelne informovať klienta o vývoji prípadu danej reality, na ktorom spolupracujú,
 3. bez zbytočného zdržania upovedomiť klienta o všetkých podstatných úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela,
 4. bezodkladne zodpovedať dopyty klienta,
 5. zodpovedne nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a ustanoviť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,
 6. zabezpečiť osobné údaje klientov pred stratou, zneužitím alebo odcudzením.
 7. Maklér poskytuje svoje služby s náležitou odbornosťou a profesionalitou. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu a odbornosť,  konzultuje podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom.
 8. V prípade, ak maklér prijíma preddavok na svoju činnosť, je povinný ju použiť iba na realizáciu toho obchodného prípadu, v súvislosti s ktorým bol preddavok na odplatu prijatý.
 9. V prípade, ak realitný maklér prijíma peňažné prostriedky od klientov, ktoré nemajú charakter odplaty za služby makléra, je povinný tieto peňažné prostriedky starostlivo uchovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom a viesť ich oddelene od svojho majetku. Zároveň sa zaväzuje o takýchto peňažných prostriedkoch viesť podrobnú evidenciu, ktorú je povinný na požiadanie predložiť strane, ktorá peňažné prostriedky zložila, príp. strane, ktorej sú peňažné prostriedky určené.
 10. Po ukončení každého obchodného prípadu je maklér povinný svoju odmenu riadne vyúčtovať.

V. Spoločné ustanovenia

 1. Etický kódex je platný na celom území Slovenskej republiky.
 2. Pri zistení porušenia pravidiel tohto kódexu zo strany makléra si Realitné centrum LIMAXREAL vyhradzuje právo iniciovať proti realitnému maklérovi disciplinárne konanie, ktorého výsledkom môže byť napomenutie alebo ukončenie spolupráce realitného makléra s Realitným centrom LIMAXREAL.